Algemene Voorwaarden

1.  Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle (reclame)uitingen, diensten, producten en materialen van SkinStyle en de medewerkers van SkinStyle. Wanneer er specifieke overeenkomsten worden gesloten, zoals behandelovereenkomsten met opdrachtgever, worden deze algemene voorwaarden geacht daar onderdeel van uit te maken.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Schoonheidssalon: Schoonheidsspecialisten die werkzaam zijn bij SkinStyle en behandelingsovereenkomst sluiten met de opdrachtgever;
 2. Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een behandelingsovereenkomst sluit met de schoonheidsspecialist;
 3. Consument : de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruikt maakt van de diensten van SkinStyle
 4. Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling en/of levering van producten op het gebied van de uiterlijke verzorging; Inspanningen salon

De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

 

2.  Afspraken en annuleringen

 1. Opdrachtgever dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak bij schoonheidssalon melden. Indien opdrachtgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan opdrachtgever berekenen met een minimum van € 50,-. Indien de consument meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later aankomen dan de afgesproken tijd in de salon, kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen met een minimum van € 50,- Bij een No Show (de afspraak niet nakomen zonder enige vorm van berichtgeving mag de schoonheidssalon het volledige honorarium van de behandeling in rekening brengen met een minimum bedrag van € 50,-. Behoudens tegenbewijs strekt de administratie van de schoonheidssalon tot het volledige bewijs dat de bewuste afspraak is gemaakt.
 2. De schoonheidssalon zal zich naar redelijkheid inspannen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken
 3. De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van de behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De opdrachtgever dient direct na de afloop van de behandeling de betaling van de behandelingen en eventuele producten te voldoen

 

3.  Betaling

 1. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De opdrachtgever dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen
 2. Restitutie van vooruitbetaalde kuren wordt alleen gehonoreerd op basis van medische gronden

 

4.    Persoonsgegevens & Privacy

De opdrachtgever voorziet de schoonheidssalon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidssalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van opdrachtgever op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De schoonheidssalon behandelt de gegevens van de consument volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de consument niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de opdrachtgever.

 

5.  Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de opdrachtgever heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

6.  Aansprakelijkheid

De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidsspecialist is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de consument heeft meegenomen naar de salon.

 

7.  Tevredenheidsgarantie

De schoonheidssalon geeft de consument één week (7 dagen) garantie op producten. Deze garantie vervalt indien:- De consument andere producten dan de door de schoonheidssalon geadviseerde producten heeft gebruikt

 • De consument de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 • De consument de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • De consument het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De consument ondanks het advies van de schoonheidssalon andere producten is blijven gebruiken

 

8.  Klachten

Indien de consument een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien de schoonheidssalon en de klager niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

9.  Beschadiging & diefstal

De schoonheidssalon heeft het recht van de opdrachtgever een schadevergoeding te eisen indien de opdrachtgever of consument meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10.  Behoorlijk gedrag

De consument behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de consument na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

11.    Recht

Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.